ماساژ

آموزش ماساژ

تقویم آموزشی

تاریخنام دورهتعداد ساعت تئوریتعداد ساعت عملیهزینهثبت نام
2و3 شهریور 96Tuina- دوره اول500.000 تومان
9 و 10 شهریور 96کاربر ماساژ750.000 تومان
16 و 17 شهریور 96پکیج - هفته اول2.500.000 تومان
23 و 24 شهریور 96چی کونگ (Chi Kung)650.000 تومان
6 و 7 مهر 96تشخیص از روی زبان600.000 تومان
20 و 21 مهر 96Tuina - دوره دوم550.000 تومان