فرم فعالسازی لوح آموزشی

ماساژ

آموزش ماساژ

دسته:طب سوزنی

توضیح دوره:
درمان شانه با طب سوزنی

طب سوزنی شانه منجمد

مقدمه: شانه منجمد یک اختلال شایع است، اما  این اختلال به درستی درک نگردیده است. این امر تحت...

درمان روماتیسم با طب سوزنی

تاثیر طب سوزنی بر روی کاهش درد بیماران روماتیسمی

درد و اختالالت حرکتی از جمله عالیم روماتیسم می باشد که یک بیماری مزمن و پیشرونده و التهابی...

نحوه درمان طب سوزنی

درمان سنتی طب سوزنی 2

نتایج: ازبین 2539 نفر کل نفرات 35 نفر که کامال تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند کیفیت روش آزمایش...

درمان سنتی طب سوزنی

درمانی سنتی طب سوزنی

طب سوزنی به عنوان درمانی سنتی یکی ازروش های مهم مکمل نوظهور در آمریکا می باشد. استفاده...

طب سوزنی

طب سوزنی و اثرات

طب سوزنی و اثرات ان در خواب بیماران و نتیجه اثرات ان روی بیماران کلیوی و احتمال اضطراب بیماری...

طب سوزنی

طب سوزنی

اثرات اکوپانچر (طب سوزنی ) بر روی عوارض 20 ساله یک مورد فلج محیطی عصب صورتی از طریق...