ماساژ شیاتسو 2

ادامه قاعده جمجمه

massage shiatsu

روی نقطه مذکورکه به طوردقیق زیر قاعده جمجمه قرار داردبه مدت سه ثانیه فشاردهید نه کیلو گرم

توقف

حرکت فوق رادوباره تکرارنمائید.

توقف

بارسوم به مدت سه ثانیه تمرین راتکرارنماید.

پشت سر قفا وضعیت قبل راحفظ نمایید شست راازهم باز کنید
عضلات اصلی که ازبالای قفا به طرف پایین می ایندوبه شانه
متصل می شوند قراردهید این عضلات را ستون اسمان می نامند
استفاده ازاین نقطه همراه با درب سکوت دربهبود سردردها وتقلیل غم واندوه نقش اساسی بر عهده دارد.

انگشت شست چپ رادربالای عضله طرف چپ درمحلی که به قاعده جمجمه متصل می گردد بگذارید وانگشت شست راست راروی عضله طرف راست قرار دهید.

ماساژ سر

روی هردونقطه به مدت سه ثانیه محکم فشاردهید.

*توقف

بدون اینکه از ناحیه عضلانی دورشوید انگشتان شست را به اندازه دو بند انگشت پایین تربیاورید وروی نقطه مذکور سه ثانیه فشاردهید.

* توقف

با رعایت فاصله یاد شده فشارروی نقاط را درمسیرعضلات ادامه بدهید نقطه انتهایی درفاصله عضله روی خط شانه قرار دارد.

 

ستون مهره ها

تمرین را ازقاعده گردن که درست عقب استخوان قفادرمسیرشانه قرارداردشروع کنید برجستگی پشت خط سیرتنظیم کننده است که دستورعوامل بهبود عوامل عمومی ازانجا صادرمی شود انگشت شست راست راروی گودی بین دومهره بگذارید وبه مدت سه ثانیه فشار بدهید هفت کیلوگرم.

* توقف

 

انگشتان شست راست وچپ رادرمسیرستون مهره هاروی گودی بین دومهره تااستخوان دنبالچه بگذارید وفشار بدهید هفت کیلوگرم

ماساژ شیاتسو

اطراف ستون مهره هاطرف راست وچپ

دربالای شانه فردقراربگیرید انگشت شست چپ رادرمسیرشانه درفاصله ای کمترازدوسانتیمترازبرجستگی استخوان وانگشت شست راست رادرهمان فاصله درطرف راست بگذاریدوسه ثانیه فشاردهید
* توقف

به اندازه دوبند انگشت درهمان مسیرپائین تربیائید وبا دوانگشت شست سه ثانیه فشار بدهید.

ماساژ

* توقف

بارعایت همان فاصله تمرینات رابه همان ترتیب ادامه می دهیم تا به اخرین نقطه واقع درروی استخوان دنبالچه برسیم
تمرین رادوباره ازنزدیک شانه شروع می کنیم انگشتان شست رادرفاصله چهار سانتیمتر ازبرجستگی استخوان می گذاریم و کلیه تمرینات یاد شده راتکرار می نمائیم.

مسیرتصویرفوق همان مسیرمردین مثانه می باشد.

نکته

که درمبحث پایه شیاتسوموردبرسی قرارمی گیرد انرژی این مردین
سیستم عصبی خودکار را شارژو با یازده مریدین اصلی دیگرمرتبط میکند مریدین مثانه درطول هرطرف نخاع به دوشاخه تسیم می شود

این شاخه ها به نوبه خود به مریدین یک ودو نامیده می شوند.

ماساژ شیاتسو

استخوان کتف وناحیه خلفی اسکاپولا
برای انجام تمرین دربالای سرفردایستاده ویادرحال نشسته بدون اینکه سنگینی وزن بدن وارد شود استخوان کتف را وارثی نمائیدتا گودترین قسمت راکه درمرکزاین ناحیه واقع شده است متمرکزسازید این نقطه به اسانی قابل درسی است بنام نیاکان ملکوتی نامیده شده است

واین نقطه دردرمان تاندنیت انقباض
گردن ودرد های ناحیه شانه وبورسیت ها اهمیت دارد.

ناحیه خلفی سرینی
برای انجام تمرین روی ناحیه سرین وضعیت خود را تغییر دهید مقابل لگن راست فردموردعمل روی زانوها تکیه کنیدخم شوید ونقطه واقع دربالای قسمت عضلانی سرین که درست روی خط عمود برتقطه استخوان کتف قرارداردپیدا کنید این نقطه نسبت به لمس بسیارحساس است.

ماساژ نقطه ای

ران

در وضعیت دو زانو نزدیک زانوی راست فرد مورد عمل قرار بگیرد.

نقاط تعیین شده برای ناحیه ران، بر رروی خطی که از مرکز عضله شروع و تا نقطه واقع در زیر زانو امتداد می‌یابد، واقع شده‌اند. مهمترین و حساس‌ترین نقطه در وسط این خط قرار دارد. این نقطه را به نام «درب بزرگ» نامیده‌اند.

  1. انگشتان شست را روی بالاترین نقطه، درست زیر سرین، پهلوی یکدیگر قرار دهید و به مدت سه ثانیه محکم فشار بدهید (9 کیلوگرم).

توقف

  1. در مسیر زانو، به فاصله دو بند انگشت پایین‌تر، به‌طور عمقی فشار بدهید.

* توقف

  1. با رعایت فاصله فوق، یعنی دو بند انگشت، تمرینات را تا زانو ادامه بدهید. آخرین نقطه درست در بالای خمیدگی زانو قرار دارد.

 

 

 

 

 

1+

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *