بایگانی برچسب: نقاط ماساژ

ماساژ شیاتسو 2

ماساژ شیاتسو

ادامه قاعده جمجمه روی نقطه مذکورکه به طوردقیق زیر قاعده جمجمه قرار داردبه مدت سه ثانیه فشاردهید نه کیلو گرم توقف حرکت فوق رادوباره تکرارنمائید. توقف بارسوم به مدت سه ثانیه تمرین راتکرارنماید. پشت سر قفا وضعیت قبل راحفظ نمایید شست راازهم باز کنید عضلات اصلی که ازبالای قفا به طرف پایین می ایندوبه شانه […]