بایگانی برچسب: کنترل درد

اکوپانکچر و کنترل درد

اکوپانکچر و کنترل درد

  طب سوزنی می تواند سیستم کنترل درد، ایمنی و ترمیمی را فعال کند. تحقیقات نشان داده است تحریک نقاط طب سوزنی می تواند موجب فعال شدن عصب های سطحی، مرکزی و برخی از نقاط مغزی شود. فعال … طب سوزنی می تواند سیستم کنترل درد، ایمنی و ترمیمی را فعال کند.تحقیقات نشان داده است […]