ضبط کردن مناسبت‌ها و به تصویر کشیدن خاطرات

 

عکس این امکان را می‌دهد که تصاویری از مناسبت‌ها، زمان‌ها و محل‌های ویژه زندگی‌مان داشته باشیم. برای اینکه بخاطر بیاوریم در آن موقعیت خاص چه اتفاقی افتاده است و در عین حال بتوانیم عواطف، احساسات و تجربیات را با دوستان‌مان به اشتراک بگذاریم. با ثبت یک خاطره، تا همیشه آن خاطره را بهمراه خواهیم داشت و  این امکان را فراهم می‌سازد که برای همیشه با افرادی که در آن موقعیت در کنار ما بوده‌اند، گفتگویی مشترک از خاطراتمان داشته باشیم. این عکس‌ها به مرور بخشی از خاطره مشترک با دوستان‌مان می‌شود.

خلاصه صدها و هزاران موقعیت و فرصت غیرقابل تکرار که تنها می‌توان با یک عکس آنها را برای همیشه به یادگار داشت.