بایگانی برچسب: آشنایی با ماساژ کالیفرنیایی

آشنایی با ماساژ کالیفرنیایی

آشنایی با ماساژ کالیفرنیایی ابتدا کل بدن را چرب می کنید و سپس ضربه های آرامی را پشت سر هم بر آن وارد می کنید. مقدار بسیار کمی فشار در این نوع ماساژ وجود دارد. 2+