بایگانی برچسب: آموزش ماساژ کف پایی

تاثیر ماساژ کف پایی

ماساژ کف پا

تاثیر ماساژ کف پایی بر اضطرابِ بیماران پس از عمل جراحیCABG بررسی اثرات ماساژ کف پایی بر اضطراب در بیماران پس از عمل CABG. روش‌شناسی: در مطالعه کنترل‌شده‌ی تصادفی حاضر، 80 بیمار بر اساس معیارهای ورود نمونه‌گیری و به صورت تصادفی انتخاب و پس از همگن‌ کردن آنها بر اساس سن و جنس به دو […]