اکوپانکچر یا طب سوزنی همراه با TUINA ستون فقرات براي درمان قاعدگی دردناك اولیه در 30 نمونه

هدف : مشاهده اثرات درمانی اکوپانکچر یا طب سوزنی همراه با TUINA بر قاعدگی دردناك و مطالعه مکانیسم اثر آن. روش اجرا : 30 نفر در گروه درمانی که با اکوپانکچر و ماساژ توینا TUINA درمان شدند و 30 نفر در گروه کنترل که با درمان روتین اکوپانکچر درمان شدند.

یافته ها : اثرات درمانی در گروه درمان %93.3 بود و در گروه کنترل %73.3 بود . که این تفاوت معنی دار بود. ( P<0.0

نتایج : اکوپانکچر در ترکیب با TUINA نتایج درمانی بسیار موثري در قاعدگی دردناك اولیه دارد.

قاعدگی دردناك یک بیماري شایع زنان با علت ناشناخته است که خود را بصورت دردهاي اسپاستیک در ناحیه پایین شکم و کمر قبل و طی دوره قاعدگی نشان می دهد.

در حالت هاي شدید ممکن است همراه با تهوع ، استفراغ ، سرد شدن اندامها و ازحال رفتن باشد . این درد دوره اي ماهانه مشکلات فیزیکی و روحی زیادي براي بیماران ایجاد می کند و زندگی و تحصیل آنها را تحت تاثیر قرار می دهد.

یافته هاي عمومی : ( 60 نفري که قیاس شدند ) . نمونه ها سایر بیماري هاي زنان و بیماري هاي مشابه نداشتند . سن نمونه هاي مورد مطالعه بین 14 الی 29 سال بود .( با سن متوسط 21 سال و 5 ماه ) دوره ي بیماري در این افراد از 3 ماه تا 11 سال بود و درد اسپاستیک آنها از 1 الی 5 روز طول می کشید . متد : براي گروه درمان نقطه هایی را سوزن می زنند .

a)اکیوپوینت هاي اصلی استفاده شده شامل BL40) ، (GV26) Renzhong)، GV3) Yaoyanguan ،Weizhong)بود . نقاط انتخاب شده شامل (CV3) رکود الگوي براي(SP10) Xuehai ،(LR2) Xingjian ،(CV6) Qihui ،Zhongji qiبا استاز خون بود.

الگوي براي(BL23) Shen shu ،(BL20) Pishu ، (CV4) Guan yuan نقاط (CV4) Guan yuan (BL23) ، (GV4) Ming men و سرد زا بیماري رکود و کبد کارایی نقص الگوي براي(ST36) Zu sanli ،(KI12) Dahe ،Shen shu کلیه بکار رفت .

b) ستون فقرات TUINA: از بیماران خواسته می شود که در حالت دمر دراز بکشند . تراپیست کنار بیمار ایستاده و عضلات پاراورتبرال را براي 3 دقیقه roll می کند . سپس 3 بار در طول اولین خط خارجی کانال مثانه تا پا ، از سمت بالا تا پایین با یک انگشت فشار اعمال می کند . از بیمار خواسته می شود که در وضعیت lateral و در حالیکه پاي پایینی را 90 درجه خم کرده دراز بکشد . تراپیست در پشت بیمار ایستاد و ماساژ را از زاویه ي بالایی داخلی اسکاپولا به سمت مفصل کوستوورتبرال دنده دوازده انجام می دهد.

وقتی بیمار در پوزیشن لترال به سمت چپ خوابیده است تراپیست از آرنج چپ براي اعمال فشار به سمت راست ستون فقرات بیمار استفاده می کند و نقاطی که باید فشار خاجی زوائد بالايL 1،3،5 وcun 2 و کوستوورتبرال مفصلT 3،5،7،9 شامل شود داده است.

شدت فشار باید در حد تحمل بیمار باشد که فقط تا حد کمی باعث عرق کردن شود . 30فشار براي هر نقطه از بالا به پایین انجام میشود و دوبار تکرار می شود . همین ماساژ براي سمت راست هم داده می شود .

سپس از بیمار خواسته می شود که در وضعیت دمر بخوابد و تراپیست Spine-pinching manipulationرا براي بیمار انجام می دهد . در نهایت مانیپولاسیون vibrating و oblique pulling براي ناحیه کمري انجام می شود.

براي گروه کنترل: (SP6) ،(SP8) Di ji ، (CV6) Zhong ji شامل شده استفاده اصلی اکیوپوینت نقاط Sanying jiaoبود . نقاط فرعی مانند گروه درمان بود.

براي هر دو گروه درمان از روز 7 قبل از قاعدگی شروع شد . در یک دوره درمان 7 روز پشت سرهم انجام می شد و هر ماه یک دوره درمان داشتیم و کل درمان 3 ماه طول می کشید و Follow up براي سه دوره قاعدگی انجام و ارزیابی شد.

معیارها براي اثرات درمانی ( نتیجه درمان): Curedناپدید شدن درد شکمی و Symptom هاي همراه و عدم بازگشت نشانه ها براي 3 دوره ي قاعدگی . ( درمان شده اند . )

d :درد شکمی و نشانه هاي همراه ناپدید می شوند اما این روند تا 3 دوره ي قاعدگی پایدار نبود . ( بهتر شده اند . )

Failed :درد شکمی و نشانه هاي همراه بطور قابل ملاحظه اي کم نمی شدند یا اینکه به همان شدت باقی می ماندند . ( درمان اثري نداشته است . )

یافته ها : در 30 نفر گروه درمان ، 17 نفر cured بودند ، 11 نفر improved و 2 نفر failed بودند. از 30 نفر گروه کنترل ، 9 نفر cured بودند ، 13 نفر improved و 8 نفر failed بودند.

که این نتایج نشان می دهد که درمان گروه درمان بطور معنا داري به گروه کنترل ارجعیت داشته است.

تفسیر: پزشکی مدرن ، کارکرد نادرست نورواندوکرین ( مواد شیمیایی در بدن ) و افزایش سنتز و آزاد شدن پروستاگلونرین ها از رحم را علت اصلی قاعدگی دردناك می داند .

درد با افزایش PGF2X و کاهش PGE2 بدتر می شود چراکه اولی باعث تحریک رحم و انقباض آن می شود و دومی عضلات رحم را Relax می کند.

نویسندگان این مقاله معتقدند که قاعدگی دردناك به ستون فقرات وابسته است . ( در پزشکی چینی سنتی Tom : و عدم تعادل yin و yang ستون فقرات علت اصلی بیماري است . )

(Ren zhong (GV26به کانال DU مربوط می شود که از طریق آن به تمام کانال هاي بدن پنج zang و آرمان هاي six fu و مغز و ستون فقرات متصل می شود . سوزن زدن در Ren zhong می تواند باعث تنظیم qi ،yuan ، yinو خون شود سپس می تواند باعث درمان بیماري هاي قلبی ، سینه ، شکم و دستگاه ادراري و تناسلی و کمر و ستون فقرات شود و همچنین Ren zhong در میولاین philt rum جایی که کانال Du با کانال Yang ming تلاقی دارد قرار گرفته است . درست زیر این نقطه Ying jiao قرار گرفته است جایی که کانال Du کانال Ren را قطع می کند . (بنابر این سوزن زدن در Ren zhong نقاط و کانال هاي زیادي را تحت تاثیر قرار می دهد و اثر بسیاري قوي دارد . چون عمل تلاقی کانالهاي حیاتی زیادي است . عدم تعادل xin و yang ستون فقرات علت اصلی این بیماري است.

در کل دو گروه 30 نفره در دو دسته هستند:

1)گروه درمان : براي این گروه اکوپانکچر و توینا استفاده شد.

2)گروه کنترل : براي این گروه توینا روتین استفاده شد.

 

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *