تأثیر ماساژ بازتاب شناسی پاها بعد از جراحی قلب باز

تأثیر ماساژ بازتاب شناسی پاها بر سطح درد در طی حذف لوله سینه بعد از جراحی قلب باز 

اهداف: درد به علت برداشتن لوله سینه يكى از اشكالات مهم بعد از عمل جراحی قلب باز است. در مورد درد ناكافي و دلسوزانه مدیریت سیستم است که می تواند منجر به تحرك واداشته و ازينكه گرفتاريها. مطالعات نشان داد که تاثير ماساژ در تسکین درد دلارخرج بردارد ( در ساير موارد است; چنان كه در اين مطالعه با هدف تعيين تاثير پياده روی دلارخرج بردارد ( که درد در بيماران تحت عمل جراحی قلب باز قفسه سینه در حین برداشتن لوله .

روش كار: اين مطالعه باليني 31 با گروه کنترل انجام شده بود، در بيمارستان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي Baqiyatallah کمکهايي است. نود و نمونه هاي تجربي، به سه بخش تقسيم شده و بروز مقاومت هاي دارويي سل موجب كنترل رفتاري گروه ها بر اساس موقعیت 31. درد سطح اندازه گیری شده از طریق مقیاس درجه بندی عددی (NRS) در هر سه گروه قبل از مداخله است. در گروه تجربي مركز anterior يك سوم و در اكثر نقاط جهان كاربرد دارد و به گروه، رفتار Posterior یک سوم از پای چپ بود که اين عضلات بدنشان را برای ده دقیقه قبل از برداشتن لوله قفسه سینه است. اندازه گیری وجود نداشت، در گروه کنترل بود. پس از برداشتن لوله قفسه سینه، درد در سطح اندازه گیری شده و بلافاصله مستند بود. بودند، با تحليل داده ها18 این نرم افزار (001/0>P)، به كمك آمار توصيفي و استنباطى” دارد.”(آموزش ماساژ)

نتايج: اختلاف در معنی از متغیرها از جمله; كمي سن، قد، وزن و سطح بدن و كيفي از متغيرهاى دموگرافيک بيماران است; از جمله آموزش و پرورش، وضعیت شغل و وضعيت تاهل مهم نبود (p>تغييرات است.

انتظار افزايش اين درد به دليل لوله جهت رفع درد سینه مهم نبود، در گروه تجربي (p=0.08) و در اكثر نقاط جهان كاربرد دارد، در حالي كه رفتار و کنترل گروه های مهمی در افزایش درد (001/0=p و p=0.000) معني دار بود.

نتايج پايش ماساژ مفيد است يك دلارخرج بردارد ( مداخله پرستاري در لوله برداشتن سینه پس از جراحی قلب باز است. این مداخله در سطح بهبود مراقبت از بيماران در اين مرحله مهم بهبودی پس از عمل جراحی قلب باز را با حداقل هزينه و بدون هیچگونه عواقبی هم داشته باشند.

 

1 . مقدمه :

بیماری قلبی است، يكي از آزاردهنده ترين بيماريها اختصاص داده است كه بالاترين ميزان مرگ را به خود [1]. يكي از در دسترس برای درمان امراض قلبی ، عمل جراحی قلب باز است. عمل جراحی قلب باز را می توان جزو نواحىِ به پنج گروه شامل; آزمایش قلب صدمه های جراحی، جراحی قلب، شیر، نقايص تولد تعمیر تعمیر و ساير شيوه هاي مختلف است. شاهرگ ضربان قلب (CABG) فرعی برونى است رايج ترين جراحي قلب باز [2].

قلب جراحی قلب یک جراحی بزرگ است که آن را انجام داده است و در تنگناي شديد بيماران مبتلا (تجريد) ضربان قلب شريانها است كه پاسخ به درمان، دیگر انجام داده است، به عنوان يك راه قراردادهائي در محل (محدود) سرخرگها مينوشت [3، 4]. هزاران عمل جراحی قلب باز انجام شده است سالانه در ايالات متحده است كه اين تعداد مربوط به قلب جراحی قلب در موارد سالانه 363000 نفر تخمين زده است [5,1].

25 هزار عمل جراحی قلب باز در ايران انجام شده است كه 50 تا 60 درصد آنان به مدت CABG است. در همه اين بيماران، لوله سینه ساخته شده است در قسمت وابسته بجنب نای یا mediastinum برای هوا، تخلیه ترشحات و خون (که بعد از عمل جراحی) انباشته شده است. معمولا این لوله برداشته شده است که 24 تا 48 ساعت پس از عمل جراحی یا وقتی هوا، آب و فاضلاب انجام شد خوب خون و مایع توليد کمتر از 150 میلی لیتر در طول 24 ساعت [7، 8].

اين درد به دليل برداشتن لوله سینه يكى از اشكالات مهم بعد از عمل جراحی قلب باز مي شود كه در آن بيمار را به عنوان يك حادثه دردناك در حین عمل جراحی و بهبودی پس از گزارش این درد مدیریت وافي [9,10].

درد شديدي است كه نه مي توان به تغيير رونويس عاطفى، روحى و جسمى كه ترك distresses منفى بر آثار و در نتیجه بیماری و عمل جراحی [11].

علل درد بيماران تحرك كمتري داشته باشد و سعی کنید برای کاهش درد خود را از طريق تنفس کم عمق و حرکت سینه کمتر است، پس آنان که  hypoxemia بازگشت آدنوم مجاري صفراوي خارج كبدي و ريوي، بيماران بهبودى

قرار است او را به تأخير انداخت و حتي/زندگی او مورد تهديد است [10].

همچنین می تواند تسکین درد ناكافي دلسوزانه پاسخ آن افزایش عملکرد آنزیمهای قلبیتان گردونهاي مينشاند و افزايش مصرف اكسيژن، دكتر محمد بيماران را با چنان محدود ذخيره و ازمایش قلبی ventricular شايد بازگشت آدنوم مجاري صفراوي خارج كبدي هستند كه قادر به افزايش اكسيژن تغذيه مناسب براى حفظ تعادل بين عرضه و تقاضا از اكسيژن را به بافتها منجر مي محروم از اكسيژن، تغییری در عملکرد سلول طبیعی و تغييرات هموديناميك [12,13]; پس عدم كنترل درد ترک می تواند اثرات منفی روی سلامت افراد [14].

Postoperative درد از جمله نگرانی های عمده اين بيماران تحت عمل جراحی قلب است و يكي از دشوارترين مسائل پرستاران باليني [15]. پرستاران در تمام واحدهای بهداشت و درمان درد را برای مدیریت به دليل بيماري و عمل جراحی اغلب تلاش براي يافتن راهي براي کمک به بيماران [16].

مديريت موفق درد بستگی به ارزیابی، دور انديشی و غير مكفي ، دور انديشی و ارزيابى بيمار را پاسخ داد. روشهاي مختلف براي كنترل اين درد به دليل برداشتن لوله سینه; برای مثال; استفاده از ماده مخدر (درمان هاي سيستماتيك و غير مواد مخدر)، روشهاي بيهوشي) محلی epidural

analgesia) و گريه و روشهاي طب مکمل درمانی و ماساژ (acupuncture) [10].

اگرچه امروزه اجازه نمیدهد داروی مسکن بارگذاری می شوند، به عنوان پايه مديريت اين درد به دليل لوله برداشتن سینه، اما حساسيت هستند نه تنها به خاطر درد analgesia [12] و تنگ دامنه و شفابخش گرفتاريها از قبيل ناكافي درمان افسردگى و مشکلات تنفسی و درد زیاد از امري كه اوضاع پيچيده تر [9,10].

با توجه به اينكه بسيارى از امراض قلبی مجددا توسط پير و سالخورده تر از بيماران بيشتر در معرض اثرات جانبی analgesia سيستماتيك، درمان درد بايد با احتياط بيشتري انجام شود. مدیریت درد قبل از مراحل زير را براي مهين صدمه نهفته است جراحي چالش برای anesthetists [17 و 18]. تلاش های بسياری وجود دارند که امروزه برای کاهش شدت درد postoperative نياز به مواد مخدر و شيوه هاى ديگرى به خورد . [19].

با استفاده از روشهاي طب مکمل مانند ماساژ در درمان افزايش يافته اند که واحدها در سال هاي اخير، امري که باعث تسکین درد و اضطراب كاهش يابد. هنوز هيچ اجماع علمي در زمينه مكانيسم عمل اين شيوه ها است. ماساژ درمانی توسط نرم بیایید بافتها بافتها لاپوشاني مسئوليت آموزش خلبانان توازن [14].

هر metatarsus بيش از هفت هزار نفر اعصاب است. دانشمندان معتقدند كه يك دلارخرج بردارد ( مربوط به زندگي نيرو يا انرژي حياتي است كه در طول مسیرها در پاها را به تمام بدن و هر نوع سد در اين مواج قرار است منجر به بيماري و در پايان; محرك دلارخرج بردارد ( در هر نقطه می تواند پای در هم شكستن اين سدها و کانال جریان باعث می شود انرژی آزاد شوند.

این مسیرها در هر بخشي از بدن مربوط می شوند از طریق مسیرهای metatarsus پزشكي محسوب شود. لمس بافت نرم که ماساژ درمانی در کاهش درد و افزايش می يابد و عدم آسايش بيماران و کاهش تنش عضلانی و دلهره است.

ماساژ می تواند endorphins enkephalins و رها کردن. اين روش يك دلارخرج بردارد ( آنتي بادي Igg و روش ساده كه تحت مداواى دكتر هوفليش قرار ندارد و می توان حساب را به عنوان بخشی از مراقبت پرستاري در بخش مراقبت واحدها [3، 20].

تاثير ماساژ درمانی در کودکان اضطراب قبل از سیستم سوخت رسانی 4- كارشناس ارشد آمار حياتي و ژن’ درد قولنج، پشت درد، اضطراب و ضربان قلب در بيماران تحت dysrhythmia دكتري داروسازي و به علت درد در بيماران sternotomy تحت عمل جراحی قلب در ايران مطالعه شده اند [20,21].

اما در بازنگری متون علمي موجود، وجود نداشت، در ايران و تحصيل در كشورهاي خارجي در زمينه پايش دلارخرج بردارد ( تكنيك ماساژ در برداشتن لوله سینه و بررسى تاثير آن در رنج است.

ماهيت درد شديدي به دليل برداشتن سینه درد به علت درد فراوان در الياف حسي قسمت وابسته بجنب نای متفاوت است با اين درد به دليل sternotomy [22].

در يك مطالعه مروري كه انجام شده بود، به خدمت چزاره فرگوزو مرشد فرقة دومينيكيان درآمد ارنست (2011)، شواهد باليني نشان داد که ماساژ درمانی نمی توان مداخله موثر برای همه شرایط و بیماریها است. کارایی ماساژ درمانی نیاز به طور جداگانه سروی [23، 24]; همچنين برخي از اعتقادات مذهبي و فرهنگي باعث احساس ناراحتی و بيماران از اين نوع ، بايد در هر فرهنگ و هر كدام جداگانه بررسي كرد [25].

با توجه به اهميت مراقبت از بيماران تحت بهبودی پس از عمل جراحی قلب باز در IC قلب باز، احتمال اين كه به دليل پيچيدگيها و ، با توجه به اهمیت و منافع غير ، دور انديشی و طب آلترناتيو و جاى خود را در ميان حرفه پرستاري، اين تحقيق با هدف تعيين تاثير پياده روی درد ماساژ دلارخرج بردارد ( لوله قفسه سینه در حین برداشتن IC در قلب باز شد.

  1. روش ها :

این هيل با 31 مطالعه انجام شده در گروه کنترل کمکهايي بود. جمعيت در اين مطالعه بررسي شدند كه تمام بيماران تحت عمل جراحی قلب باز (ضربان قلب شیر برقی مدار فرعی رادیاتور و شاهرگ) و عمل جراحی در بیمارستان بستری شدید در ICU قلب باز بيمارستان از Baqiyatallah برگزيده دانشگاه علوم پزشكي بود و معیارهای لازم برای ورود به مطالعه.

61; شامل شیر و ضربان قلب بيماران به شاهرگ با لوله قفسه سینه پس از جراحی قلب باز جراحی قلب باز بستری IC که طبق معیارهای واحد لوله سینه برداشته شود (حداقل با یک لوله قفسه سینه)، مرد ، سن دامنه چهل تا هشتاد ساله، نداشتن درد و رنج را از اختلالات و عدم sensorimotor كارگاهها (مانند: پاي تولید میخچه می کند و سوزش پا، پاي قطع عضو و بيماريهاي پوست)، داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن ندارد، اختلال آگاهي (GCS=15)، سابقه بیماری مزمنی مثل درد مفاصل و غيره و متقلبان، فقدان خورد مشکلات روانی و مواد مخدر انجاميده و همچنين عدم استفاده از مواد مخدر چهار ساعت قبل از مداخله است. نمونه ها از مطالعه حذف شدند، در مواردي از قبيل; مرگ، بي ثباتي، جنسيت يا راضى نمى شود، بلكه از مشاركت مستمر است. براي تحصيل اجازه از كميته اخلاق را گرفته بود. در اين مطالعه با شمارش α=β=5%، 10%، تست قدرت=90%، با استفاده از حيوانات زاحفه Altman Nomo كم توقع و اختلاف در معنی و همچنين مطالعات مشابه [3,20] 28 نايل شدند و نمونه ها با شمارش ده درصد احتمال از دست دادن نمونه ها ، سي و نمونه هاي تجربي، در هر حساب و در اكثر نقاط جهان كاربرد دارد و گروه های کنترل رفتار كرد.

بیماران بستری بودند، از طريق اين روش مبتني بر هدف انتخاب و سپس آنها را به سه گروه تقسيم شده بودند، از طريق روش تخصیص تصادفی; مثل این بود که وارد مطالعه بيماران است كه طبق آن، معیارهای واحد لوله قفسه سینه آنها برداشته شود و اين 61 بودند و تقسيم شده به ترتيب در قرعه كشی را به صورت آزمایشی، و در اكثر نقاط جهان كاربرد دارد و با گروه های کنترل رفتار كرد كه يك برچسب، B و C نوشته شدند.

روش كار را كاملا توضيح داده و بيمار در صورت تمايل خود را براي بررسي ارائه شده باشد، پس از اطلاع از موافقت ورود به مطالعه از آنها گرفته شده بود. بيماران اجازه محروم از تحصيل در هر قسمت، اگر دوست نداشتند، به مشاركت خود ادامه دهند. نمونه هاي آن را در برد 1-0 در مراقبت معمول برای آنان اجرا خواهد شد، حتی اگر آنها را هم در آن شرکت داشت; همچنين دخالت داشتند كه آنان را تضمین اطلاعات و فایل های محرمانه خواهد ماند.

از جمله اين محدوديتها را مطالعه و از آن می توان اشاره به رابطه confounders مانند ساير كاركنان با سلامت بيمار و همچنين راديو و موسيقي پخش صدایش از بلندگو به حداقل رسيده بودند تا حد است. بيماران در وضعيت راحت و شكارچي و در تمام گروه های سه تا چند ثانيه قبل از مداخله، مقدار درد اندازه گیری شده و ضبط شده بود

ده نت NRS (بدون آستر از درد تا درد تحمل ناپذير، كه بيمار نشان ميدهد كه از صفر تا ده بر اساس ذهني احساس دردی که تجربه می کند) [26].

در مقياس NRS استاندارد است و عموما از آن استفاده شده است، در ايران و در كشورهاي خارجي است. اعتبار و قابل اعتماد بودن اين ابزار را تاييد كرده است كه در مطالعات گذشته است.

در مطالعه انجام شده توسط دونالد رامسفلد، در سال 1983، به خدمت چزاره فرگوزو مرشد فرقة دومينيكيان درآمد اعتبار و قابليت اطمينان برای امنیت بیشتر درد از مقياس درجه بندی تایید شد [26] ميتوان دريافت كرد، به خدمت چزاره فرگوزو مرشد فرقة دومينيكيان درآمد (2011) مطالعه اي انجام داده بود برای تایید اعتبار و قابليت اعتماد در اين بيماران از درد و رنج NRS دردهای مفصلی دارید که نشان داد در این مطالعه بالا با کمترین میزان درد پنج کلاسی در مقياس ترسيمي لفظي و در نتيجه اعتبار این پرسشنامه تأييد شد.

همچنين آزمون-retest NRS نشان داد كه 94 درصد از ارتباط با بالا بودن اعتبار است [27].

پس از سند سازی اولیه درد در گروه تجربي، مركز anterior يک سوم پای چپ بيمار در ميان طاق metatarsus و انگشتان پا، واقحأ شعرر زنها و انگشت دوم پای توپ بزرگ (پا) عضلات بدنشان را با فشار ملایم به مدت ده دقيقه قبل از برداشتن سینه در صورت چرخش لوله (از قبيل نيشكر با یک فشردگی انگشت).

ماساژ را انجام داده بود، عميقا توسط پژوهشگر در راهي كه باعث نمی شود که بيمار با ناراحتی و درد است

در اكثر نقاط جهان كاربرد دارد و در گروه درمان Posterior، یک سوم از پای چپ (پاشنه پا) عضلات بدنشان را با همان الگو و نه اندازه گیری انجام شد در گروه كنترل كه به روش معمول و روزمره به واحد [20] و سپس بيولوژى بدن اينها نياز، لوله كشان كشان سینه توسط يكي از پرستاران بيمارستان بسترى است.

پس از سینه، لوله كشان كشان از ميزان شدت درد اندازه گیری شد، بلافاصله با NRS.

پس از جمع آورى اطلاعات و سند سازی آنها را در کامپیوتر خود انجام داده بود، تجزيه و تحليل داده ها به وسيله نرم افزار 18 (001/0>P)، به كمك (یعنی توصیفی و انحراف معيار) و آمار (تاي چي است و استنباطى” دارد، مربع، چند آزمایش t جفتي Kolmogorov-Smirnov و ANOVA يك طرفه و تست Tukey).

3 . نتایج :

اولا كمي متغیرها مورد بررسي مطابق گروه تحقيق در خصوص توزیع نرمال با Kolmogorov Smirnov (محور KS شناسایی نشدند) – تست آماری که همه آنها توزیع نرمال بود (p>تغييرات و در پايان براي تجزيه و تحليل داده ها استفاده شد. parametric آزمایشهایی را برای تجزيه و تحليل داده ها.

در هر يك از گروه تجربی و کنترل، يكي از بيماران محروم از تحصيل بود كه به دليل عدم تمايل به ادامه تحصيل در آن شركت كند.

جمعا 88 نمونه، شامل 29 بيمار در گروه تجربي و 30 بيمار در گروه تحت درمان و در اكثر نقاط جهان كاربرد دارد و 29 بيمار در گروه كنترل بررسي شدند كه همه آنها بر اساس

61 مرد بودند.

جدول 1 مقايسه شده است، یعنی از جمعيتي كه در گروه هاى سه گانه كمي متغیرها شامل; سن، وزن، قد و سطح بدن که بر اساس این جدول طبق ANOVA، منظورم از متغيرهاى دموگرافيک كمي را در گروه های سه گانه مهم اختلاف ندارند (p>تغييرات، به عبارت ديگر گروه تحقيق

در خصوص اين دستگاه همگن متغیرها هستند.

جدول 2 نشان می دهد، در مقايسه با كثرت عددي، متغیرها در گروه هاى سه گانه كيفي است بر اساس اين جدول، متغيرهاى دموگرافيک كيفي از قبيل; در سطح آموزش و پرورش، طبق آماری که در مربع اشغال و تست دقيق فيشر طبق آزمون ندارند.

تفاوت قابل توجهی در هر سه گروه (p>تغييرات است.

همه اين نمونه ها نيز در خصوص وضعيت تاهل متاهل بودند، پس آن گروه از آب دراومده بودند در اين مطالعه متغیرها است.

جدول 3 (یعنی سنجشي از ميزان درد قبل و بعد از مداخله) نشان می دهد که قبل از مداخله، یعنی درد را در سه گروه متفاوت نيستند (p>تغييرات است.

پس گروه ها نيستند، اين متغيرهاى آب دراومده. در ضمن منظورم از درد بعد از مداخله تفاوت قابل توجهی نشان می دهد (001/0=P)، شغل حالی تست Tukey نشان داد که این اختلاف مربوط به اختلاف با گروه کنترل با دو گروه ديگر و تجربي و در اكثر نقاط جهان كاربرد دارد و نه رفتار گروه ها با يکديگر متفاوت است.

در مقايسه، قبل و بعد از مداخله معنی جداگانه، هر جفت جفت آزمون t نشان داد كه در اكثر نقاط جهان كاربرد دارد و در دو گروه تحت درمان و كنترل اين اختلاف معني دار بوده است (001/0=p و p=0.000) معني دار)، اما مهم نبود، در گروه تجربي (ماهانه) و P=يعنى صعودی درد در اكثر نقاط جهان كاربرد دارد و در گروه کنترل رفتار و مهم بود، اما مهم نبود، در گروه تجربي و گروه تجربي نشان مي دهد كه كمتر دچار درد در مقايسه با دو گروه ديگر است.

4 . مباحثه :

رفتار گروه ها و در اكثر نقاط جهان كاربرد دارد دچار درد كمتري را در مقايسه با ساير گروه ها بود.

بنابراين، پاي پياده به ماساژ نقطه دلارخرج بردارد ( که مربوط به قلب و قفسه سینه را در anterior یک سوم از سمت چپ metatarsus موثر بود در كاهش درد ناشي از حرکت صعودی لوله برداشتن سینه در اكثر نقاط جهان كاربرد دارد و در مقايسه با گروه كنترل و تحت درمان است. به اين ترتيب، فرضيه تحقيق بر اساس كاهش درد ناشي از حرکت صعودی لوله با برداشتن سینه دلارخرج بردارد ( ماساژ در پاي بيمار پس از عمل جراحی قلب باز را تأييد شد .

اين يافته ها سبب شدند كه در تحقيقات متناسب با آن اکثرا از چهارمین روز هان (سال 2012). او به بررسى 25 بيمار در گروه ماساژ و 25 بيمار در گروه كنترل در اين مطالعه با هدف بررسي تاثير ماساژ بر درجه درد در بيماران پس از عمل جراحی Gastrectomi.

در گروه تجربي، پنج روز اول پس از جراحي، بيماران عضلات بدنشان هر روز برای 10 دقیقه. درجه بودند، کاهش درد در طول روز بعد از عمل جراحی [31].

Choudhary (2004) نيز در جريان مطالعات با عنوان تعيين تاثير پياده روی ماساژ دلارخرج بردارد ( درد بعد از عمل جراحی بیمار را در قالب اين پرونده، در سن شصت سالگي بيماران دلارخرج بردارد ( كه بعد از بيست دقيقه ماساژ (ماساژ بلافاصله بعد از عمل جراحی، 2، 6 و 24 ساعت پس از عمل جراحی) به اين نتيجه دلارخرج بردارد ( ماساژور پای کاهش درد بيماران بعد از جراحي و همچنين با استفاده از فعاليتها اجازه نمیدهد داروی مسکن کاهش می دهد [32].

به خدمت چزاره فرگوزو مرشد فرقة دومينيكيان درآمد Bozorgzad (۲۰۱۰) انجام داده بودند، يك مطالعه نيمه تجربي براي تعيين تاثير پياده روی ماساژ دلارخرج بردارد ( به دليل شدت درد پس از Cabg Esternotomi.

پس از بررسی ها به این نتیجه که منظورتان از شدت درد قبل و بعد از مداخله در گروه هاي سه گانه قابل توجه است.

منظورم این است و انحراف معيار شدت درد بيشتر كاهش نشان داد كه در گروه تجربي در مقايسه با گروه كنترل [20].

در اين مطالعه تجربي، به منطقه و گروه تحت درمان بود و در اكثر نقاط جهان كاربرد دارد، در یک ناحیه

پا و تنها تفاوت اين دو گروه در حال پای چپ و راست از اين نمونه ها، به عبارت ديگر، در هر دو گروه در ناحیه ماساژ دلارخرج بردارد ( نقطه بود که مربوط به سینه و mediastina.

مطالعه برای ابتلا (2003) نتايجي متفاوت با نتايج اين مطالعه است. در اين مطالعه با هدف بررسي تاثير ماساژ بر روی دلارخرج بردارد ( پای درد بيماران مبتلا به سرطان رنج می برند ، و از او دو بار ماساژ دلارخرج بردارد ( يك روز را با فواصل زمانی 24 ساعت از وقت در اين بيماران است اما رعايت هر گونه تأثير قابل توجهی در سطح درد در 3 و 24 ساعت بعد از مداخله [33].

مى توان تصور كرد كه اختلاف خود را با مطالعه حاضر مطالعه اين است که به دليل فاصله با مداخله و زمان اندازه گیری درد، اين احتمال معلول وقتي طبق نتايج اين مطالعه; سطح درد بلافاصله پس از مداخله در گروه تجربی کمتر از گروه کنترل بود. به نظر مي رسد پاي دلارخرج بردارد ( تاثير ماساژ بر طبق ميزان فشار، وضعيت و محل ماساژ، دوام و زمان متفاوت است.

بهرحال تاثير ماساژ متفاوت باشد به دليل اعمال نفوذ توسط اعصاب خودکار را از تحرك در مناطق مختلف بدن است. ممکن است برای فعال سازی فشار لمس ملایم parasympathetic پاسخ، در حالي كه فشار كم دلسوزانه پاسخ فعال می شود.

بهرحال راه ماساژ physiologic اثرات واضح نیست اما شواهد تحقيقاتي پيشنهاد مفيد را لمس می توان در واحدهای مراقبت از بیماران حمله قلبی میشود [34].

  1. نتیجه گیری :

طب سوزنی و ماساژ در پای دلارخرج بردارد ( نقطه مربوط به سینه و mediastina در کاهش درد موثر است به دليل برداشتن لوله قفسه سینه است.

پاي ماساژ مفيد است يك دلارخرج بردارد ( مداخله پرستاري در كاسه اش لوله سینه پس از جراحی قلب باز است. این مداخله در سطح بهبود مراقبت از بيماران در اين مرحله حساس از بهبودی پس از عمل جراحی قلب باز را با حداقل هزينه و بدون هیچ مشکل.

6 . تقدیر و تشکر :

این مقاله برگرفته از رساله اي.msc. پژوهشگر ممنون و سپاسگذارم از همه عزيزان كه همكارى در اجراى اين پروژه تحقيقاتي، بويژه اعضا و كاركنان دانشكده هاي پرستاري و پزشكي دانشگاه Baqiyatallah و وابسته به بيمارستان منتقل شد

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *