تاثیر ماساژ کف پایی

تاثیر ماساژ کف پایی بر اضطرابِ بیماران پس از عمل جراحیCABG

بررسی اثرات ماساژ کف پایی بر اضطراب در بیماران پس از عمل CABG.

روش‌شناسی: در مطالعه کنترل‌شده‌ی تصادفی حاضر، 80 بیمار بر اساس معیارهای ورود نمونه‌گیری و به صورت تصادفی انتخاب و پس از همگن‌ کردن آنها بر اساس سن و جنس به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. پس از عمل جراحی، گروه آزمایش به مدت 20 دقیقه در روز و برای 4 روز ماساژ کف پایی، درحالی‌که گروه کنترل مالش اندکی همراه با روغن به مدت 1 دقیقه دریافت کردند. اضطراب با استفاده از پرسش‌نامه اضطراب اسپیلبرگر و مقیاس بصری اندازه‌گیری اضطراب مورد اندازه‌گیری قرار گرفت.

نتایج: هر دو ابزار اندازه‌گیری اضطراب، کاهش معناداری را در اضطراب متعاقب با ماساژ کف پایی را نشان دادند.

نتیجه‌گیری: کاهش معنادار اضطراب در گروه آزمایش با استفاده از ماساژ کف پایی، استفاده از این روش درمانی مکمل را در کاهش اضطراب تایید می‌نماید.

نتایج

میانیگین سنی بیماران ……، به طوری‌که میانگین سنی گروه آزمایش….و برای گروه کنترل …..بود. اختلاف معناداری بین دو گروه از نظر سنی وجود نداشت. مردان و زنان بدون اختلاف معنادار بین آنها به شکل مساوی در دو گروه تقسیم شدند. جدول 1 ویژگی‌های دموگرافیک آزمودنی‌ را نشان می‌دهد.

سطوح اضطراب اندازه‌گیری شده با VAS-A

جدول 2 میانیگن و انحراف استاندارد اضطراب را در دو گروه کنترل و آزمایش قبل از مداخله و نیز در فواصل زمانی 1، 2، 3 و 4 روز بعد از مداخله را به تصویر کشیده است.

نتایج آزمون rANOVA نشان می‌دهد که سطح اضطراب در هر دو گروه در فواصل زمانی 1، 2 و 3 روز پس از عمل جراحی با هم اختلاف معناداری دارند. آزمون بونفرونی هیچ اختلاف معناداری در سطح اضطراب در دو گروه کنترل و آزمایش قبل و بعد از مداخله نشان نمی‌دهد. نمودار 1 میانیگن سطح اضطراب را در دو گروه در فواصل زمانی 1، 2، 3 و 4 روز پس از اعمال مداخله نشان می‌دهد.

سطوح اضطراب اندازه‌گیری شده از طریق STAI

تحلیل آماری نشان داد که آزمودنی‌های ما بر اساس پرسش‌نامه STAI دارای اضطراب در سطح خفیف تا متوسط بودند. جدول 3، میانگین اضطراب دو گروه را قبل و بعد از مداخله نشان می‌دهد.

بر اساس آزمون rANOVA، سطوح اضطراب بین دو گروه در فواصل زمانی 1 و 3 روز پس از جراحی اختلاف معناداری وجود دارد. نتایج آزمون بونفرونی، برای گروه آزمایش، سطوح اضطراب قبل و بعد از ماساژ کف پایی در فواصل زمانی 1 و 3 روز پس از جراحی اختلاف معناداری را نشان داد. علاوه بر این، آزمون بونفرونی اختلاف معناداری بین سطوح اضطراب قبل از ماساژ کف پایی در 1 روز پس از جراحی و 3 روز پس از عمل جراحی نشان داد. این آزمون اختلاف معناداری را در سطوح اضطراب پس از ماساژ کف پایی 1 روز پس از عمل جراحی و 3 روز پس از عمل جراحی را نشان داد. این اختلافات معنادار نیز در سطوح اضطراب گروه کنترل قبل و بعد از مداخله در 1 روز پس از عمل جراحی و قبل و بعد از اعمال مداخله و 3 روز پس از عمل جراحی مشاهده شد. نتایج آماری هیچ اختلاف معناداری را در میانگین اضطراب بین قبل از اعمال مداخله و پس از 1 روز از عمل جراحی در دو گروه نشان نداد. نمودار 2، میانگین اضطراب را در دو گروه پس از اعمال مداخله، در فواصل زمانی 1 و 3 روز پس از عمل جراحی بر اساس اندازه‌گیری‌های به عمل آمده از طریق STAI را به تصویر کشیده است.

تحلیل داده‌ها اختلاف معناداری را بین میانگین سطوح اضطراب در 1 و 3 روز پس از عمل جراحی، قبل و بعد از مداخله در گروه‌های آزمایش و کنترل نشان می‌دهد. این یافته‌ها نشان می‌دهند که گروه آزمایش بالاترین میزان میانگین اضطراب را قبل از مداخله و در 1 روز پس از عمل جراحی تجربه کردند، درحالی‌که گروه کنترل بالاترین سطح اضطراب را قبل از مداخله و 3 روز پس از جراحی از خود نشان دادند. با وجود این، گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل اختلاف بیشتری را در سطح اضطراب خود پس از مداخله و در روزهای 1 و 3 پس از جراحی تجربه کردند.

ارتباط بین میانگین سطوح اضطراب اندازه‌گیری شده بوسیله VAS-A و STAI

سطوح اضطراب اندازه‌گیری شده از طریق VAS-A با سطوح اضطراب اندازه‌گیری شده از طریق STAI

 

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *