درمانی سنتی طب سوزنی

طب سوزنی به عنوان درمانی سنتی یکی ازروش های مهم مکمل نوظهور در آمریکا می باشد. استفاده واثربخسی درمان با طب سوزنی هنوز به ظهور گسترده ای در جوامع علمی وپزشکی غربی موردبررسی قرار نگرفته است. نمایش منطقه ای خاص از تاثیرات قابل سنجش واندازه گیری طب سوزنی برروی ساختمان های مربوط به مغز انسان پذیزش و تایید این روش درمانی به طب مدرن را تسهیل می کند.

پژوهش با مدل هایی حیوانی از طب سوزنی نشان می دهد که بسیاری از اثرات مفید ممکن است در منطقه ساب کارتیکال مغز انجام پذیرد. این روش تصویربرداری که به آن تصویربرداری شدید مغناطیسی کارکردی اف ام ار آی گفته می شود به منظور بررسی اثرات طب سوزنی برروی نمونه های سالم وارائه یک پایه برای مطالعات آینده مکانیسم های عمل طب سوزنی در مطالعات درمانی مورد استفاده قرار گرفته شده است.

معرفی: طب سوزنی یک تکنیک سنتی شفای جینی است که حداقل مربوط به 2500 سال قبل می باشد. درمان با طب سوزنی در مواردی مثل تهوع بعد از عمل ناشی از شیمی درمانی .استفراغ بعد از عمل .دندان درد .می تواند مورد استفاده قرار گیرد . طب سوزنی می تواند کمکی سودمند یا درمان جایگزین برای مواد مخدر اعتیاد آ؟ور .توتن بخشی بعد از سکته مغزی. آسم و دردهای مزمن باشد.

تحقیقات بیشتری الزم است تا نقش طب سوزنی در موارد مختلف سالمتی مشخص شود. همچنین یافتن مکانیسم اثر طب سوزنی که منجر به درمان می گرد. هدف از این مطالعه به دست آوردن اطالعات اولیه در اثرات تحریک طب سوزنی در افراد سالم است که در نتیجه آن یک پایه برای مطالعات آینده برروی بیماری ها بوجود آید . مطالعات بالینی طب سوزنی کمکی در حین عمل جراحی نشان داده است که این درمان در تثبیتعالئم حیاتی مثل فشارخون ثابت وضربان قلب منظم .کاهش تهوع واستفراغ وافزایش عملکرد سیستم ایمنی که منجر به بهبودسریع تر بعد از عمل جراحی کمک بسزایی می کند. آزمایش برروی دست راست 13 نفر که شامل 8 زن و5 مرد بود انجام شد که کامال به صورت داوطلبانه صورت گرفته است .

این افراد فاقد هرگونه سابقه واختالل عصبی یا ضربه به سر که موجب از دست دادن آگاهی آن ها وهمچنین هیچ کدام مورداستفاده ازداروهای آرام بخش در طی 3 روز قبل از انجام آزمایش را ندارند. 4 نفر از آنها کامال نسبت به طب سوزنی ناآگاهانه بودند 6 نفر شان از طریق فرهنگی اطالعاتی داشتند اما تا به حال درمانی از روش طب سوزنی نداشتند و3 نفردیگر در معرض درمان با طب سوزنی در مواجهه با گمر درد یا سردرد قرارگرفته بودند.

هیچ کدام از نمونه ها دردی یا ناراحتی درزمان انجام این آزمایش نداشتند همه هفراد مورد مطالعه واقف به این بودند که در طول آزمایش ممکن است طیف وسیعی از احساسات آن ها مورد دستکاری قرار گیرد.

نتیجه گیری: نتایج این آزمایش برای عملکرد آینده یک بنیاد مطالعات تصویر برداری از مغز از اثرات درمانی طب سوزنی مهم ومعنی دار است. با اینکه بسیاری از سواالت بی پاسخ مانده به عنوان مثال طب سوزنی درمانی است شناخته شده برای رسیدن به هردو اثر فوری در جریان بهبودبیماری .

این مطالعات اولیه شواهدی را فراهم می کند از بکارگیری طب سوزنی در تحریکات شبکه کورتیکال وساب کورتیکال مغز انسان. مطالعه این شبکه عصبی می تواند تعریفی ابتدایی را از مراحلی که طب سوزنی در جریان درمان های گوناگون سیستم های مختلف بدن انجام می دهد را بیان می نماید

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *