درمان سنتی طب سوزنی 2

نتایج: ازبین 2539 نفر کل نفرات 35 نفر که کامال تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند کیفیت روش آزمایش به طور کلی کم موردبررسی قرار گرفته است.

نتایج گزارش در آزمون برروی بیمارانی که با طب سوزنی شم درمان شدند در مقایسه با بیمارانی که با طب غربی مورد معالجه قرار گرفتند نشان دهنده کاهش قابل توجه فشار خون در بیمارانی است که با طب سوزنی مورد معالجه قرار گرفتند.

مقدمه ومعرفی : فشارخون باال یک عامل خطر شناخته شده برای بیماران قلبی عروقی .سکته مغزی که این دو بیماری شایع ترین علت ایجاد مرگ و میر در جهان بر آورد شده است جمعیت بزرگ ساالن جهان یا 1.56 میلیارد نفر در سال 2015 دچار فشار خون باال می شوند. فشار خون باال یک بیماری پیچیده است که هر 95%از موارد یک چالش جدی بهداشت عمومی به حساب می رود.

این بیماری به عنوان یک بیماری چند عاملی پارادیمی است که عوامل موثر ان ها می تواند شامل فاکتور های ژنتیکی و عوامل محی طی واثر متقابل ان ها باشد. پیشگیری وکنترل فشار خون باال یکی از چالش های بهداشت عمومی است.مدترک وشواهد از مطالعه تصادفی نمونه ها نشان داده است کخ کتخش جزیی در فشارخون ممکن است در کاهش بزرگ خطر ابتال به سکته مغزی وانفارکتوس میوکارد قلب موثرباشد بانک اطالعات مجله علمی چینی :تمام نمونه ها که به صورت تصادفی انتخاب شده اند ودرجهت مقایسه بین طب سوزنی با طب غربی هستند. طب سوزنی شم )سبک زندگی (در بیماران مبتال به فشارخون باالمورد استفاده قرار گرفت. نمونه های تصادفی که فشار خون باال داشتند که از طب غربی استفاده می کردند با درمان داروهای غربی مورد استفاده قرار گرفتند.

عالوه بر این نمونه های انتخاب شده تصادفی که درمان طب سوزنی شم بودند در مقایسه با بیمارانی که از طب غربی استفاده نمی کردند مورد مطالعه قرار گرفت همچنین این گروه ها با گروه هایی که دارای فشار خون ضروری بودند مورد مطالعه قرار گرفتند. در این آزمایشات محدودیت زبانی برای هیچ گروهی وجود نداشت. درمان های ضد فشار خون در پزشکی مدرن پیشرفت زیادی داشته است .

با این حال این نگرانی وجود دارد که فواید استفاده از داروها در استفاده دراز مدت از ان ها از بین برود ویا حتی تولید مقاومت در برابر اثربخشی وارد کند. تنها 53%از افرادی که تحت درمان با داروها قرار گرفتند به فشار خون نرمال دست پیدا کردند.

بنابراین یافتن روش جدید وموثری دردرمان فشار خون باال یک موضوع مهم است.طب مکمل وجایگزین یک روش شناخته شده ومورد قبول در آمریکا و ارو پا است که باعث پیشرفت باالیی در طب رایج غربی شده است . تحقیقات اخیر نشان داده است که طب مکمل می تواند به طور منظم برای کاهش فشار خون باال مورد استفاده قرار گیرد.

طب سنتی چینی جزء اصلی از طب مکمل است که شامل طب گیاهی .طب سوزنی .حجامت .تایچی و چیگونگ می شود. طب سوزنی یک جزء از سیستم بهداشت ودرمان چینی حداقل برای 2500 سال بوده است به طور گسترده ای در امریکا مورد مطالعه و تمرین قرار گرفته است. طب سوزنی بر مبنای محتوای طب چینی اینگونه بیان می کند که کانال های انرژی در بدن است.که در حفظ سالمت فرد کمک می کندوبیماری ودردنتیجه برهم خوردنتعادل در جریان انرژی می باشد.

طب سوزنی به عنوان یک درمان کننده غیردارویی برای تنظیم طیف گسترده ای از انواع بیماری های قلبی عروقی استفاده شده است. هم چنین طب سوزنی در درمان بیمارانی که فشار خون مالیم یا مرزی دارند و می خواهند از هزینه های باالی درمانوعوارض درمان دارویی اچتناب کنند استفاده می شود. مکانیسم احتمالی که طب سورنی طی آن فشارخون باالرا کاهش می دهدبه این شرح است که در بیماران باعث کاهش رنین پالسما وآلدوسترون وآنژیو تانسین دو می شودوباعث افزایش دفع سدیم وتغییر در نور اپی نفرین پالسما وسروتونین ومیزان اندورفین می گردد.

در همین حال تعداد زیادی آزمایش های بالینی وجوددارندکه تاثیرات طب سوزنی برروی بیماران فشارخون باالموردبررسی قرار می دهند عالوه بر این چندین بررسی در اثرات درمانی طب سوزنی برروی افراد با فشار خون باال هستند. این بررسی ها چون سیستماتیک نیستند بنابراین می توانند منجی گری یک طرفه داشته باشند .

طب سوزنی

هدف از این بررسی سیستماتیک یک این است که حملکرد طب سوزنی ببروی نمونه های تصادفی انتخاب شده که دارای فشارخون باالهستند دقت مورد ارزیابی قرارگیرد.

 

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *