درمان هپاتيت با طب سوزني

طب سوزني به طور وسيع جهت بالا بردن ايمني و حصول اثرات به خصوص براي انواع هپاتيت به کار مي رود.اين روش، مخصوصا در درمان هپاتيت هاي مزمن و يا ناقلان هپاتيت B به کار مي رود.

در درمان هپاتيت از نقاط رفلکس که حساس هستند و يا ندول سفت و سخت در سه منطقه ي رفلکس کبد و کيسه ي صفرا در پشت، قسمت راست شکم و اندام تحتاني انتخاب مي شوند. اين نقاط معمولاً با نقاط GV۹ و GV۸ و GV۷ و GV۶ وBL۱۸ و BL۱۹ وBL۲۰ و BL۲۱ و BL۲۲ و BL۴۷ و…منطبق مي باشند.

سوزن درماني به تنهائي و يا به همراه موکسا به کار مي رود.

قبل از ابداع سوزن يکبار مصرف يا سوزن قابل دور انداختن، سوزنهاي طب سوزني به عنوان يکي از عوامل انتقال ويروس هپاتيت B به دليل عدم استريليزاسيون خوب در نظر گرفته مي شدند.

با پيشرفت تکنولوژي و ايجاد سوزن يکبار مصرف اين بحث کنار گذاشته شده است.

در يک بررسي اندازه ي مثبت بودن و HBSAg در ۱۵۰۲ نفر که قبلاً طب سوزني شده بودند ۵/۲% بود و در ۲۵۶۷ نفر که نفر که قبلاَ طب سوزني نشده بودند نرخ مثبت بودنHBSAg ۸% بود.

اين نشان مي دهد که طب سوزني خودش نرخ HBSAg مثبت را مي کاهد. شرح اين پديده براين اساس است که طب سوزني ايمني بدن را افزايش مي دهد.

در يک بررسي Tao et al در دانشگاه NanJing چين طب سوزني را در درمان ۳۲ بيمار ناقل HBSAg بدون علامت به کار بردند و نقاط ST۳۶،CV۶ ،GV۱۴ را طب سوزني و موکسا کردند. اثرات کوتاه مدت درمان ۷۰% بود و نرخ منفي شدنHBSAg ۲۵% بود. در حالي که در۳۰ بيمار گروه شاهد نرخ موثر بودن ۳۰% بود و منفي شدن HBSAg ۳۲/۳% بود. اندکسهاي ديگر نظير منفي شدن HBcAg و Anti HBc ، HBV DNA و نيز نرخ مثبت شدن Anti HBe در گروه طب سوزني بيشتر از گروه شاهد بود.

در ۲۴ مورد با پيگيري يک ساله نرخ موثر بودن ۳۲/۷۲% و نرخ منفي شدن HBSAg ۴۵/۴۵% در گروه طب سوزني بود.

در حالي که نرخ موثر بودن ۰۸/۲۳% و نرخ منفي شدن در گروه شاهد صفر بود. اين نشانگر اثرات مخصوص طب سوزني در اندکسهاي سرولوژيکHBV و اثرات استوار درازمدت آن است.

نتايج تست پوستي HBSAg در ۶۲ مورد از ناقلان ويروس HBSAg در قبل از درمان نشانگر ايمني سلولي ضعيف بود. بعد از درمان طب سوزني در گروه طب سوزني ۹/۵۹% تست پوستي از منفي به مثبت تبديل گرديد يا از مثبت ضعيف به مثبت تبديل گرديد. در گروه شاهد اين تبديل ۵۰% بود. اين بررسي بيانگر اين است که طب سوزني باعث افزايش ايمني سلول اختصاصي نسبت به هپاتيتB مي شود.

در يک بررسي در دانشگاه Hunan چين، آقاي Chen در ۶۰ مورد ناقل هپاتيت B نتيجه گيري کرده اند که طب سوزني هم ايمني سلول و هم ايمني هومورال را تنظيم مي کند و شاهد اين نرخ منفي شدن HBSAg، Anti HBc، HBSAg و همانطور نرخ مثبت شدن Anti HBe مي باشد.گزارشهاي زيادي در مورد تلاشهاي کلينيکي طب سوزني در درمان هپاتيت حاد وجود دارد.

يک بررسي در کالج T.C.M Hebei چين نتايج درمان با طب سوزني و درمان داروئي مرسوم را در درمان ۲۱۲ مورد هپاتيت حاد ايکتريک مقايسه کرده است . ۱۲۹مورد هپاتيت حاد به طريقه ي طب سوزني با دستکاري به طريقه دست در نقاط K۱ ,LR۳ و St۳۶ درمان شدند و ۸۳ مورد با E. A در همان نقاط درمان شدند.

۵۰ مورد هم با درمان داروئي مرسوم نظير گلوکز، ويتامين B و C به عنوان گروه شاهد درمان شدند. علائم بيماري در گروه درمان سريعتر بهبود يافت.

نرخ درمان در دو گروه طب سوزني بيشتر از گروه شاهد بود.دوره ي زردي در دو گروه طب سوزني دستي و EA به طور متوسط ۲/۱۴ روز در بزرگسالان ۱/۸ روز در کودکان بود.

SGPT در بزرگسالان در مدت ۱/۸ روز به حد طبيعي رسيد و درميان بچه ها در مدت ۳/۲۱ روز به حد طبيعي رسيد. دوره ي زردي (ايکتريک) در گروه شاهد در مدت ۸/۲۷ روز SGPT در مدت متوسط ۳۳ روز به حد طبيعي رسيد. در پيگيري ۳ ماهه تا دو سال نرخ درمان کلينيکي در گروه طب سوزني ۲/۹۴% و در گروه شاهد ۶۸% بود.

Wang et al دربيمارستان بيماريهاي عفوني Chengdu چين در درمان ۶۸ مورد هپاتيت ايکتريک عفوني با طب سوزني در نقاط LR۳ ,ST۳۶ ,BL۱۹ ,BL۱۸ نتايج موفقيت آميزي کسب کردند. دوره ي زردي ۱۱ روز بود. عملکرد کبد در ۶/۱۷ روز به طور متوسط طبيعي گرديد. نتيجه ي درمان کلينيکي ۱/۸۸% بود. گزارش ديگري با به کار بردن طب سوزني به تنهايي يا تلفيق طب سوزني و تزريق Vit.B۱ (ويتامين B۱) به داخل نقاط جهت هپاتيت ايکتريک حاد اثرات درماني ۷/۹۱% بود. اثرات آن سريع ظاهر مي شد. علائم و يافته هاي فيزيکي بيماران در مدت يک هفته به تدريج بهبود يافتند. بعضي از بيماران علائم بهبودي و پيشرفت را بلافاصله و تنها ۳ روز بعد از درمان نشان دادند. نقطه ي مهم در درمان بايد نقاط مطلوب طب سوزني در منطقه ي رفلکس کبد باشد.

Tao et al اظهار داشته اند که آوران از نقطه LR۳ و LR۱۴ و کبد به صورت دو جانبه متقاطع مي شوند و در ۲تا۴ سگمان روي هم مي افتند. متقاطع شدن دوجانبه و روي هم افتادن نقاط، اساس مورفولوژيک درمان بيماري کبد با سوزن زدن در LR۳ و LR۱۴ مي باشد و بيانگر مکانيسم زمينه اي ارتباط بين اين نقاط منطقه اي رفلکس کبد و کبد مي باشد.

1+

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *