طب سوزنی و طب فشاری برای کنترل درد زایمان

بررسی خدمات زایشگاه ی برجسته به احیا پزشکی نیازمند است. توصیه های غلط برای زنان درباره حاملگی و زایمان کم خطر، جلوگیری از پتانسیل سرشار این توصیه ها و خطرات همراه آن.

درمان های مکمل (CM) مانند طب سوزنی و طب فشاری ادعا کرده اند که در کاهش این مداخلات و توصیه ها نسبت به زایمان موثربودند. با این حال، بررسی منظم شواهد به روز متناقض با آن هستند.

هدف:

هدف از مطالعه، بررسی شواهد موجود و مرور منظم، در مورد موضوع طب سوزنی و طب فشاری برای کنترل درد زایش و زایمان است و برای ارزیابی روش شناختی از چارچوبهای این درمان ها و شواهد آن استفاده می شود.

روش:

جستجو منحصر به بررسی اصول MEDLINE، CINAHL، PUBMED، EMBASE و پایگاه داده های کوکران با استفاده از کلمات کلیدی ‘CAM’ در دسامبر 2013 انجام شد، در این بررسی” طب جایگزین’، ‘طب مکمل،معالجه های مکمل، ‘طب سنتی’، ‘طب چینی، ‘طب سنتی چینی، ‘طب سوزنی’، ‘طب فشاری، با منابع زایمان مواجه می شوند «زایش»، زایمان “و” فارغ شدن “. کیفیت شواهد نیز در چارچوب طرح مطالعه مورد ارزیابی قرارگرفت.(ماساژ)

نتایج:

RCT شامل تفاوت بررسی اصولی از نظر طرح مطالعه بود، سوالات پژوهشی، پروتکل های درمانی و نتیجه تدابیر با برخی از نتایج حاصل متناقض بود. این غیرممکن است که در ضمیمه یک بررسی اصولی یا تجزیه و تحلیل منابع اشتراکی حاصل شود، از طب سوزنی برای درد زایمان با درجه تاثیر بالاانتظار می رود. آزمایشات طب سوزنی و طب فشاری در زایمان این مهم را نوید می دهد اما مطالعات بیشتری مورد نیاز است.

روش:

بررسی سیستماتیک ارزیابی روش شناسی ، تلفیق و خلاصه کردن اطلاعات مطالعات فردی را میسر می کند. این بررسی اسناد و مدارک کلیدی در ارائه یک مرور کلی برای سیاست گذاران و تصمیم گیرندگان بالینی می باشد، که در آن بیش از یک بررسی در مورد یک موضوع وجود دارد، که در آن ممکن است نتایج یا نتیجه گیری ها متناقض باشند، مهم است، روش شناسی و یافته های حاصل از بررسی های جداگانه مورد مقایسه و تباین قرار گیرد، و امکان اثبات منسجم ترین شواهد ایجتد می گردد.

جستوجو درباره MEDLINE، CINAHL، PUBMED، EMBASE و پایگاه داده کوکران در دسامبر 2013 با استفاده از کلمات کلیدی CAM طب مکمل و جایگزین از جمله، ” طب جایگزین’،’ طب مکمل’،’ درمان های مکمل’،’ طب سنتی’،’ طب چینی’،’ طب سنتی چینی’،’ طب سوزنی ‘و “طب فشاری، انجام شد. صلیب مرجع با ‘زایمان’، ‘تولد’، “درد زایمان، “و” فراغت از زایمان “، و بررسی سیستماتیک محدود شد. درمانی از طب سوزنی و یا طب فشاری برای استفاده در مراقبت از روند زایمان مورد بررسی قرار گرفتند.(آموزش ماساژ)

نتایج

یکی از کوکران مورد بررسی و سه بررسی سیستماتیک دیگر به واسطه ی جستجو شناخته شد و از نظر عوامل در پیامدهای زایمان مورد بررسی قرار گرفت. CM مطالعات کارآیی و کارآمدی هر دو را در مداخلات طب سوزنی و طب فشاری برای کنترل درد زایمان و زایش را پوشش داد.

نتیجه:

به طور کلی، هدف از این دیدگاه مدیریت درد به این شکل است و به طور موثر ترکیب این مطالعات همچون بررسی سیستماتیک ‘مقایسه سیب با پرتقال به نظر می رسد. فواید طب سوزنی تا حد زیادی ممکن است در مقام دروغ باشد. کمک به زنان، مدیریت درد زایمان و جلوگیری از دارو درمانی در چارچوب مراقبت مبتنی بر زایشگاه بیمارستان است. نقطه خاص و اثرات ترکیبی نقطه ای برای تسکین درد و بیهوشی و مزایای مهم نسبی اشکال مختلف طب سوزنی نیز شناخته بهره برداری شد. با این حال، به پرسش ها ی تاثیرگذار باید به طور جداگانه پرداخته شود. اثر بخشی طب سوزنی و طب فشاری به عنوان یک جایگزین یا کمکی امن و ماندگاردر تعاریف بی حسی به زنان مخاطب در مراکز مراقبت زنان و زایمان توسط طرح آزمایش عملی و بازتاب تدابیر حاصل از توجه به بیمار داده و همچنین هدف از پیش بینی درد ارائه خواهد شد. درجه ی تسکین درد در نتایج اثر آزمایش طب سوزنی توسط پروتکل های درمان خاص به خوبی دریافت شده، و در پلاسبو مناسب کنترل منعکس گشته است، تنها ابهام آزمایش های بالینی که در آن بیماری به دقت درمان برای محققان در درک اثربخشی و ایمنی مورد نیاز بود و نتایج ویژه و متمرکز آن حاصل شد و توصیه ها مبتنی بر کلیه مزایا در محیط زایش زنان ایجاد شد.

 

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *