بایگانی برچسب: ماساژ آرامشی

چگونه پزشکان شیاتسو درمان می کنند؟

آموزش ماساژ شیاتسو

R E. هریس، N. پولی، انستیتو دانشگاه ویلز، کاردیف، UK خلاصه اهداف: پژوهش حاضر با هدف بررسی شرایط بیماری برای درمان شیاتسو ارائه شده. طراحی: پرسشنامه سراسری از همه پزشکان واجد شرایط ثبت نام شده در انجمن شیاتسو UK انجام شد. روش: پرسشنامه بیمار و پزشک در طی مرحله اول تنظیم شد. در تمام پزشکان […]

ماساژ شیاتسو 2

ماساژ شیاتسو

ادامه قاعده جمجمه روی نقطه مذکورکه به طوردقیق زیر قاعده جمجمه قرار داردبه مدت سه ثانیه فشاردهید نه کیلو گرم توقف حرکت فوق رادوباره تکرارنمائید. توقف بارسوم به مدت سه ثانیه تمرین راتکرارنماید. پشت سر قفا وضعیت قبل راحفظ نمایید شست راازهم باز کنید عضلات اصلی که ازبالای قفا به طرف پایین می ایندوبه شانه […]