بایگانی برچسب: ماساژ روحی

بازتاب استرس

بازتاب استرس

مقدمه: ایمنی مراقبت های بهداشتی نگرانی فزاینده برجسته از مردم، استفاده از طب مکمل و جایگزین (CAM) به عنوان درمان مرسوم است.در سال 2009، یک گروه از محققان CAM دانشگاهی و بالینی یک کارگاه آموزشی برگزار برای بحث در مورد محدودیت   و اولویت های پژوهش را به ایمنی CAM.این گروه اینجا گزارش بحث خود […]