اثرات بالقوه ماساژ شیاتسو

 • این مطالعه آزمایشی با هدف بررسی اثرات بالقوه ماساژ شیاتسو بر روی علایم و نشانه های بیماران بزرگسال مبتلا به فیبرومیالژیا اولیه صورت گرفته.

اهداف

 • پذیرش  پیشنهاد پروتکل درمان شیاتسوتوسط این بیماران برای ارزیابی  و ایجاد امکان مطالعات و پروژه های درمانی بزرگتر انجام شده.

روش:

 • سی و چهار نفر از سالمندان 33سال تا 64 سال در یک گروه قرار گرفتند برای دریافت ماساژ شیاتسو به میزان 8 هفته ودر هرهفته 2بار ماساژ شیاتسو دریافت نمودند

روش:

 • و یک گروه کنترل 17 نفره در نظر گرفته شد که جزوه آموزشی دریافت نمودند.
 • بیماران ابتدا طی 8 هفته مورد بررسی قرارگرفتند و درهرهفته دو نوبت ماساژ دریافت نمودند.

روش:

 • و یک گروه کنترل 17 نفره در نظر گرفته شد که جزوه آموزشی دریافت نمودند.*
 • بیماران ابتدا طی 8 هفته مورد بررسی قرارگرفتند

روش:

 • شدت درد با مقیاس آنالوگ بصری مورد بررسی قرار گرفت.
 • آستانه درد فشاری توسط کالریمتر سنجیده شد .
 • اضطراب بوسیله پرسشنامه حالت-صفت بررسی شد.

روش:

 • کیفیت خواب توسط شاخص کیفیت پیترزبورگ بررسی شد.*
 • نشانه های تاثیر بر سلامت بیماران بوسیله پرسشنامه فیبرومیالژیا سنجیده شد.*
 • *همچنین در خصوص عوارض جانبی و سطح رضایتمندی از بیماران سوال شد.

نتایج:

 • * پس ازانجام  درمان بجز حالت اضطراب تفاوت آماری معناداری در تمام متغیرها در مقایسه با گروه کنترل نشان داده شد.
 • ونتایج زیر حاصل شد:
 • میزان  تغییرات نسبی بالینی برای آنالوگ بصری 6/40 درصد .*
 • میزان تغییرات آستانه درد فشاری4/76 درصد.*

نتایج:

 • شاخص کیفیت خواب پیترزبورگ 04/34 درصد .*
 • پرسشنامه تاثیر فیبرومیالژیا30/22 درصد.*
 • همچنین  اثرات مربوط به اضطراب پس از درمان مشاهده نشدو*
 • *عوارض جانبی در طول درمان گزارش نشد.
 • *94 درصد از بیمارین از ماساژ شیاتسو ابراز رضایت نمودند.
 • آموزش ماساژ

نتیجه :

 • *این مطالعه مقدماتی، پتانسیل و توانایی شیاتسو در بهبود شدت درد را نشان داد .
 • *آستانه درد فشاری ،  کیفیت خواب و نشانه های تاثیر بر سلامت بیماران مبتلا به فیبرومیالژیا با پروتکل درمانی شیاتسو مشاهده شد
0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *